Gebruiksvoorwaarden Immo-Connect

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Immo-Connect applicatie gebruikt en/of een gebruikers-account aanmaakt.

1. Definities

ORIS: ORIS NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent België met ondernemingsnummer 0866.381.630.

Immo-Connect: een door ORIS ontwikkeld aanmeldsysteem dat toelaat aan natuurlijke personen om zich met één persoonlijke gebruikersaccount aan te melden op de ORIS-applicaties. Bepaalde Oris applicaties vereisen tevens dat het persoonlijke gebruikersaccount gekoppeld wordt aan een Organisatie.

ORIS-applicatie: een door ORIS ontwikkelde applicatie waarvan de toegang en aanmelding geregeld wordt via Immo-Connect. Het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount op Immo-Connect impliceert geenszins rechten in hoofde van diegene die de account heeft aangemaakt of van de Organisatie(s) waar hij is aan toegevoegd tot toegang of gebruik van enige ORIS-applicatie. Toegang of gebruik van een ORIS-applicatie kan afhankelijk zijn van bepaalde erkenningen.

Organisatie: 1 of meerdere natuurlijke personen die als groep aan Immo-Connect toegevoegd werden.

Medewerker: Werknemer en/of zelfstandige medewerker die door de Beheerder van een Organisatie aan een Organisatie wordt toegevoegd. Medewerkers zijn natuurlijke personen die beschikken over een Immo-Connect account. Een Medewerker die geen Beheerder is zal via het Mandatensysteem verdere rechten dienen te krijgen alvorens toegang te krijgen tot een ORIS-applicatie.

Mandatensysteem: systeem in Immo-Connect waarmee de Beheerder de rechten van de Medewerkers inzake toegang tot een ORIS-applicatie en toegang tot de Wallet vastlegt.

Beheerder: de eerste persoon die in Immo-Connect een Organisatie heeft aangemaakt (bij voorkeur de zaakvoerder) of de persoon die later als Beheerder werd aangeduid. De Beheerder is bevoegd om Medewerkers aan een Organisatie toe te voegen en om het Mandatensysteem voor een Organisatie op te zetten en te beheren. Een Beheerder is altijd een Medewerker van de Organisatie.

Wallet: een door ORIS ontwikkelde en aangeboden elektronische betalingsmodule, waarmee bepaalde diensten of producten die via een ORIS-applicatie worden aangeboden betaald kunnen worden. Elke Medewerker heeft toegang tot de Wallet van de Organisatie en kan het saldo en de verrichtingen van de Organisatie raadplegen. Een Medewerker kan betalingen doen van zodra hij door de Beheerder het recht heeft gekregen om een ORIS-applicatie te gebruiken voor de Organisatie.

2. Voorwerp

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de gebruikers van Immo-Connect, inclusief het gebruik van de Wallet.

Voor elke ORIS-applicatie kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

P a g e 1 | 5

Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

ORIS kan – zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd zou zijn - de toegang tot Immo- Connect of tot een ORIS-applicatie blokkeren indien het gebruik ervan niet overeenstemt met het doel van de applicatie, bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of op enige wettelijke bepaling.

ORIS kan de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik wijzigen. De gebruiker van Immo-Connect zal in voorkomend geval verwittigd worden en uitgenodigd worden om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Gebruik van Immo-Connect impliceert in elk geval aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

3. Registratie en Identificatie

Elke persoon die gebruik wil maken van Immo-Connect, dient zich te registreren door een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken.

Na het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount, is het noodzakelijk ofwel zelf een Organisatie in Immo-Connect aan te maken (indien deze nog niet bestond) of zich door de Beheerder aan een bestaande Organisatie te laten toevoegen.

4. Organisatie en Mandatensysteem

Een Beheerder bepaalt welke Medewerkers aan de Organisatie worden toegevoegd. Een Beheerder kan een Medewerker tevens verwijderen of blokkeren.

Via het Mandatensysteem kan een Beheerder bepalen welke rechten een Medewerker heeft binnen de Organisatie, met name:

Toegang tot een Oris-applicatie

Toekennen van rechten als Beheerder

ORIS wijst er op dat dit organisatiebeheer en Mandatensysteem onder de enkele verantwoordelijkheid van de Beheerder(s) van een Organisatie gebeurt en een strikte opvolging vergt, met indien nodig verwijdering door een Beheerder van eerder toegekende rechten aan een Medewerker/Beheerder.

5. Wallet

Bepaalde diensten of producten die via een Oris-applicatie aangeboden worden zijn betalend. Betaling in een Oris-applicatie dient via de Wallet te gebeuren en kan enkel plaatsvinden als er voldoende saldo beschikbaar is op de Wallet. De prijs van deze diensten of producten wordt vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden en/of op de website van de desbetreffende Oris-applicaties.

De Wallet wordt bij voorkeur online opgeladen. Het minimumbedrag voor een online oplading is 50 EURO.

De Wallet kan tevens via overschrijving worden opgeladen. In dat geval dient rekening gehouden te worden met enkele dagen administratieve verwerking. Per laadbeurt kan maximum een bedrag van 3000 EURO worden opgeladen.

P a g e 2 | 5

Stortingen op de Wallet dienen altijd door een Organisatie te gebeuren.

Er is geen (maandelijkse) gebruikslimiet, noch op niveau van de Wallet, noch op niveau van de Medewerker.

De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat bedragen die gestort worden op de Wallet enkel kunnen gebruikt worden voor de betaling van diensten of producten in Oris-applicaties.

Een verzoek tot terugstorten kan aan bijkomende verificaties en voorwaarden onderhevig zijn en kan nooit betrekking hebben op een deel van het saldo. Voor het terugstorten van het saldo van de Wallet zal een administratieve kost van 50 € aangerekend worden.

ORIS houdt gedurende een periode van vijf jaar een registratie bij van de uitgevoerde betalingen via de Wallet.

Voor elke geslaagde betaling met de Wallet, zal een transactiebon worden aangemaakt. Verrichtingen omvatten zowel het opladen van de Wallet, als de aangekochte dienst of product. Daarnaast wordt voor de geleverde dienst of product, periodiek een factuur bezorgd aan de Organisatie.

De gebruiker van de Wallet verklaart zich akkoord met het principe dat indien een Oris-applicatie een systeem van vergoedingen ten voordele van de gebruikers van die Oris-applicatie voorziet, de uitbetaling hiervan via de Wallet gebeurt en dit via het zogenaamde “self-billing-systeem”. De op die wijze uitbetaalde vergoeding kan gebruikt worden voor betalingen met de Wallet.

6. Intellectuele eigendom

ORIS is de exclusieve eigenaar van Immo-Connect en van de Wallet, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten hierop.

In het bijzonder worden Immo-Connect en de Wallet, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen in Immo-Connect en in de Wallet vervat, beschermd door de intellectuele rechten van ORIS. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De gebruiker van Immo-Connect en van de Wallet erkent uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten van ORIS en zal zich ervan onthouden inbreuken te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.

7. Privacy

Het verwerken van persoonsgegevens en gegevens van organisaties is inherent aan de functionaliteit van Immo-Connect.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft ORIS evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. ORIS beschikt daartoe over een Immo-Connect ‘Privacy Policy die steeds raadpleegbaar is op www.immo-connect.be.

P a g e 3 | 5

Het verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan de toestemming van de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Door de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden geeft de gebruiker van Immo- Connect toestemming tot het verwerken van de gegevens.

Het in Immo-Connect aangemaakte persoonlijke gebruikersaccount omvat (niet limitatief) het profiel, de gebruikersnaam, het wachtwoord, het e-mailadres, eventueel de koppeling met een eID-kaart en een koppeling met een of meerdere organisaties van diegene die deze account heeft aangemaakt. Deze persoonsgegevens worden eveneens verwerkt ter uitvoering van de diensten die Oris levert ingevolge deze gebruiksvoorwaarden en het melden van beschikbare updates van de applicaties.

8. Aansprakelijkheid

ORIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in Immo-Connect, in de Wallet of in Oris-applicaties. Storingen, onderbrekingen, of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

ORIS spant zich in om gemelde gebreken zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen.

ORIS brengt periodiek updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de applicatie verbeteren.

ORIS onderneemt al het mogelijke om de via Immo-Connect toegankelijke IT infrastructuur te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informatica misdrijven. Schade aan computers of bijhorende software door het gebruik van Immo-Connect en de via Immo-Connect toegankelijke software kan niet op ORIS verhaald worden. ORIS is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar applicaties.

ORIS is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. ORIS wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de kopiename van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien van de hand. ORIS zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

ORIS is geenszins aansprakelijk voor:

Het aanbieden van verbindingen (“links”) met andere websites

De inhoud van andere websites

De gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites

Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake.

De totale aansprakelijkheid van ORIS voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van 2.500€ (twee duizend vijfhonderd euro).

P a g e 4 | 5

De aansprakelijkheid van ORIS voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van ORIS wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Onder ‘ directe schade’ wordt verstaan de bedragen die aan ORIS werden betaald voor de uitvoering van deze overeenkomst. Onder ‘ indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke vorm van gevolg-schade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten en/of personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz .

9. Cookies

ORIS gebruikt cookies om haar websites, applicaties en e-mailprogramma's te beheren. Oris gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van de website te beheren, zoals type webbrowser van de gebruiker. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen, zoals voorkeurstaal, opslaan om de websiteweergave hierop af te stemmen.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen waartoe zij aanleiding zouden kunnen geven vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.

11.Ondersteuning en helpdesk

ORIS verleent elke werkdag (van maandag tot en met vrijdag) van 09:00u tot 12:30u en van 13:30u tot 17:00u assistentie per e-mail aan gebruikers van Immo-Connect via het emailadres support@immo- connect.be, alsook telefonisch via het nummer +32 (0)9 243 10 20. Er is één week sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar en 1 week sluiting in de maand juli. Ook tijdens feest-, brug- en collectieve sluitingsdagen alsook tijdens de jaarlijkse vastgoedcongresdag is de helpdesk niet bereikbaar.

12.Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van ORIS zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens hetgeen hierboven bepaald werd inzake de diensten of producten die via de Wallet betaald worden in de Oris-applicaties. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 8% op het verschuldigde bedrag met zich brengen. Zij zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% op het saldo met een minimum van 25 EUR, per factuur.

P a g e 5 | 5