Gebruiksvoorwaarden Immo-Connect
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Immo-Connect applicatie gebruikt
en/of een gebruikers-account aanmaakt.
1. DEFINITIES
ORIS: ORIS NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, KBO
0866.381.630.
Immo-Connect: een door ORIS ontwikkeld aanmeldsysteem dat toelaat aan natuurlijke personen om
zich met één persoonlijke gebruikersaccount aan te melden op de ORIS-applicaties. Een persoonlijke
gebruikersaccount wordt noodzakelijk aan een Organisatie gekoppeld opdat gebruik zou kunnen
gemaakt worden van een ORIS-applicatie.
ORIS-applicatie: een door ORIS ontwikkelde applicatie waarvan de toegang en aanmelding geregeld
wordt via Immo-Connect. Het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount op Immo-Connect
impliceert geenszins rechten in hoofde van diegene die de account heeft aangemaakt of van de
Organisatie(s) waar hij is aan toegevoegd tot toegang of gebruik van enige ORIS-applicatie. Toegang
of gebruik van een ORIS-applicatie kan afhankelijk zijn van bepaalde erkenningen (vb. BIV-erkenning).
Organisatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die over een ondernemingsnummer beschikt
en aan de hand van dit ondernemingsnummer in Immo-Connect werd toegevoegd.
Medewerker: Werknemer en/of zelfstandige medewerker die door de Beheerder aan een
Organisatie wordt toegevoegd. Medewerkers zijn noodzakelijk natuurlijke personen die zich bij
registratie op Immo-Connect zullen moeten identificeren via hun elektronische identiteitskaart
(hierna: “e-ID”). Een Medewerker die geen Beheerder is zal via het Mandatensysteem verdere
rechten dienen te krijgen alvorens toegang te krijgen tot een ORIS-applicatie.
Mandatensysteem: systeem in Immo-Connect waarmee de Beheerder de rechten van de
Medewerkers inzake toegang tot een ORIS-applicatie en toegang tot de Wallet vastlegt.
Beheerder: de eerste persoon die in Immo-Connect een Organisatie heeft aangemaakt (bij voorkeur
de zaakvoerder) of de persoon die later als Beheerder werd aangeduid. De Beheerder is bevoegd om
Medewerkers aan een Organisatie toe te voegen en om het Mandatensysteem voor een Organisatie
op te zetten en te beheren. Een Beheerder is altijd een Medewerker van de Organisatie.
Wallet: een door ORIS ontwikkelde en aangeboden elektronische betalingsmodule, waarmee
bepaalde diensten of producten die via een ORIS-applicatie worden aangeboden betaald kunnen
worden. Een Wallet is altijd gekoppeld aan een Organisatie. Elke Medewerker heeft toegang tot de
Wallet en kan het saldo en de verrichtingen van de Organisatie raadplegen. Een Medewerker kan
betalingen doen van zodra hij door de Beheerder het recht heeft gekregen om een ORIS-applicatie te
gebruiken voor de Organisatie.
2. VOORWERP
Deze gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de gebruikers van Immo-Connect,
inclusief het gebruik van de Wallet.
Voor elke ORIS-applicatie kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven
de overige bepalingen van kracht.
ORIS kan - zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd zou zijn - de toegang tot Immo-
Connect of tot een ORIS-applicatie blokkeren indien het gebruik ervan niet overeenstemt met het
doel van de applicatie, bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of op enige wettelijke bepaling.
ORIS kan de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik wijzigen. De
gebruiker van Immo-Connect zal in voorkomend geval verwittigd worden en uitgenodigd worden om
de nieuwe gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Gebruik van Immo-Connect impliceert in elk geval
aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.
3. REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE
Elke persoon die gebruik wil maken van Immo-Connect, dient zich te registreren door een
persoonlijke gebruikersaccount aan te maken en dient zich daarbij te identificeren via zijn e-ID. ORIS-
applicaties kunnen bij elke aanmelding eisen dat de gebruiker inlogt met zijn e-ID.
Na het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount, is het noodzakelijk ofwel zelf een
Organisatie in Immo-Connect aan te maken (indien deze nog niet bestond) of zich door de Beheerder
aan een bestaande Organisatie te laten toevoegen.
4. ORGANISATIEBEHEER EN MANDATENSYSTEEM
Een Beheerder bepaalt welke Medewerkers aan de Organisatie worden toegevoegd. Een Beheerder
kan een Medewerker tevens verwijderen of blokkeren.
Via het Mandatensysteem kan een Beheerder bepalen welke rechten een Medewerker heeft binnen
de Organisatie, met name:
Toegang tot een Oris-applicatie
Toekennen van rechten als Beheerder
ORIS wijst er op dat dit organisatiebeheer en Mandatensysteem onder de enkele
verantwoordelijkheid van de Beheerder(s) van een Organisatie gebeurt en een strikte opvolging
vergt, met indien nodig verwijdering door een Beheerder van eerder toegekende rechten aan een
Medewerker/Beheerder.
5. WALLET
Bepaalde diensten of producten die via een Oris-applicatie aangeboden worden zijn betalend.
Betaling in een Oris-applicatie dient via de Wallet te gebeuren en kan enkel plaatsvinden als er
voldoende saldo beschikbaar is op de Wallet. De prijs van deze diensten of producten wordt
vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden en/of op de website van de desbetreffende Oris-applicaties.
De Wallet wordt bij voorkeur online opgeladen. Dit kan via VISA, Mastercard of Bancontact. Het
minimumbedrag voor een online oplading is 50 EURO.
De Wallet kan tevens via overschrijving worden opgeladen. In dat geval dient rekening gehouden te
worden met enkele dagen administratieve verwerking.
Per laadbeurt kan maximum een bedrag van 3000 EURO worden opgeladen.
Stortingen op de Wallet dienen altijd door een Organisatie te gebeuren.
Er is geen (maandelijkse) gebruikslimiet, noch op niveau van de Wallet, noch op niveau van de
Medewerker.
De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat bedragen die gestort worden op de Wallet enkel
kunnen gebruikt worden voor de betaling van diensten of producten in Oris-applicaties.
Een verzoek tot terugstorten kan aan bijkomende verificaties en voorwaarden onderhevig zijn en kan
nooit betrekking hebben op een deel van het saldo. Voor het terugstorten van het saldo van de
Wallet zal een administratieve kost van 50
€ aangerekend worden.
ORIS houdt gedurende een periode van vijf jaar een registratie bij van de uitgevoerde betalingen via
de Wallet.
Voor elke geslaagde betaling met de Wallet, zal een transactiebon worden aangemaakt.
Verrichtingen omvatten zowel het opladen van de Wallet, als de aangekochte dienst of product.
Daarnaast wordt voor de geleverde dienst of product, periodiek een factuur bezorgd aan de
Organisatie.
De gebruiker van de Wallet verklaart zich akkoord met het principe dat indien een Oris-applicatie een
systeem van vergoedingen ten voordele van de gebruikers van die Oris-applicatie voorziet, de
uitbetaling hiervan via de Wallet gebeurt en dit via het zogenaamde “self-billing-systeem”. De op die
wijze uitbetaalde vergoeding kan gebruikt worden voor betalingen met de Wallet.
6. INTELLECTUELE EIGENDOM
ORIS is de exclusieve eigenaar van Immo-Connect en van de Wallet, met inbegrip van alle
intellectuele eigendomsrechten hierop.
In het bijzonder worden Immo-Connect en de Wallet, met inbegrip van de teksten, de structuur, de
lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van
eventuele andere elementen in Immo-Connect en in de Wallet vervat, beschermd door de
intellectuele rechten van ORIS. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief:
het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
De gebruiker van Immo-Connect en van de Wallet erkent uitdrukkelijk de intellectuele
eigendomsrechten van ORIS en zal zich ervan onthouden inbreuken te plegen op deze intellectuele
eigendomsrechten.
7. PRIVACY
Het verwerken van persoonsgegevens en gegevens van organisaties is inherent aan de functionaliteit
van Immo-Connect.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft ORIS evident de wet na, zijnde de Europese
verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend
als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. ORIS beschikt daartoe over
een Immo-Connect ‘Privacy Policy die steeds raadpleegbaar is op www.immo-connect.be.
Het verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan de toestemming van de persoon wiens
gegevens worden verwerkt. Door de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden geeft de gebruiker van
Immo-Connect toestemming tot het verwerken van de gegevens.
Het in Immo-Connect aangemaakte persoonlijke gebruikersaccount omvat (niet limitatief) het profiel, de
gebruikersnaam, het wachtwoord, het e-mailadres, de koppeling met de eID-kaart en een koppeling met
een of meerdere organisaties van diegene die deze account heeft aangemaakt. Deze persoonsgegevens
worden eveneens verwerkt ter uitvoering van de diensten die Oris levert ingevolge deze
gebruiksvoorwaarden en het melden van beschikbare updates van de applicaties.
8. AANSPRAKELIJKHEID
ORIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in
Immo-Connect, in de Wallet of in Oris-applicaties. Storingen, onderbrekingen, of fouten in de
elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële
compensatie.
ORIS spant zich in om gemelde gebreken zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een
workaround hiervoor uit te brengen.
ORIS brengt periodiek updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de applicatie
verbeteren.
ORIS onderneemt al het mogelijke om de via Immo-Connect toegankelijke IT infrastructuur te
beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan computers
of bijhorende software door het gebruik van Immo-Connect en de via Immo-Connect toegankelijke
software kan niet op ORIS verhaald worden. ORIS is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht
van virussen via haar applicaties.
ORIS is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. ORIS wijst
alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de
kopiename van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien van de hand. ORIS zet echter alle
nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.
ORIS is geenszins aansprakelijk voor:
Het aanbieden van verbindingen (“links”) met andere websites
De inhoud van andere websites
De gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites
Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze
gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur
van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding
ter zake.
De totale aansprakelijkheid van ORIS voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte
tekortkoming, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van 2.500€ (twee duizend
vijfhonderd euro).
De aansprakelijkheid van ORIS voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte
tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van ORIS wegens
beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
Onder ‘ directe schade’ wordt verstaan de bedragen die aan ORIS werden betaald voor de uitvoering
van deze overeenkomst. Onder ‘ indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming
limitatief is, elke vorm van gevolg-schade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen,
gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten en/of personeelskosten,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verstoring van de planning en
verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz .
9. COOKIES
ORIS gebruikt cookies om haar websites, applicaties en e-mailprogramma's te beheren. Oris gebruikt
geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Cookies worden gebruikt om
niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van de website te beheren, zoals type
webbrowser van de gebruiker. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen, zoals voorkeurstaal, opslaan
om de websiteweergave hierop af te stemmen.
10. TOEPASSELLIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen
waartoe zij aanleiding zouden kunnen geven vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.
11. ONDERSTEUNING EN HELPDESK
ORIS verleent elke werkdag (van maandag tot en met vrijdag) van 09:00u tot 12:30u en van 13:30u
tot 17:00u assistentie per e-mail aan gebruikers van Immo-Connect via het
emailadres support@immo-connect.be, alsook telefonisch via het nummer 09 243 10 20. Er is één
week sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar en 1 week sluiting in de maand juli. Ook tijdens feest-, brug-
en collectieve sluitingsdagen alsook tijdens de jaarlijkse vastgoedcongresdag is de helpdesk niet
bereikbaar.
12. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle facturen van ORIS zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens hetgeen hierboven
bepaald werd inzake de diensten of producten die via de Wallet betaald worden in de Oris-
applicaties. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 8% op het verschuldigde bedrag met zich brengen. Zij
zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% op het saldo met een minimum van 25
EUR, per factuur.