Gebruiksvoorwaarden Immo-Connect

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Immo-Connect applicatie gebruikt en/of een gebruikers-account aanmaakt.

 

1. DEFINITIESORIS: ORIS NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, KBO 0866.381.630.

Immo-Connect: een door ORIS ontwikkeld aanmeldsysteem dat toelaat aan natuurlijke personen om zich met één persoonlijke gebruikersaccount aan te melden op de ORIS-applicaties. Een persoonlijke gebruikersaccount wordt noodzakelijk aan een Organisatie gekoppeld opdat gebruik zou kunnen gemaakt worden van een ORIS-applicatie.

ORIS-applicatie: een door ORIS ontwikkelde applicatie waarvan de toegang en aanmelding geregeld wordt via Immo-Connect. Het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount op Immo-Connect impliceert geenszins rechten in hoofde van diegene die de account heeft aangemaakt of van de Organisatie(s) waar hij is aan toegevoegd tot toegang of gebruik van enige ORIS-applicatie. Toegang of gebruik van een ORIS-applicatie kan afhankelijk zijn van bepaalde erkenningen (vb. BIV-erkenning).

Organisatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die over een ondernemingsnummer beschikt en aan de hand van dit ondernemingsnummer in Immo-Connect werd toegevoegd.

Medewerker: Werknemer en/of zelfstandige medewerker die door de Beheerder aan een Organisatie wordt toegevoegd. Medewerkers zijn noodzakelijk natuurlijke personen die zich bij registratie op Immo-Connect zullen moeten identificeren via hun elektronische identiteitskaart (hierna: “e-ID”). Een Medewerker die geen Beheerder is zal via het Mandatensysteem verdere rechten dienen te krijgen alvorens toegang te krijgen tot een ORIS-applicatie.

Mandatensysteem: systeem in Immo-Connect waarmee de Beheerder de rechten van de Medewerkers inzake toegang tot een ORIS-applicatie en toegang tot de Wallet vastlegt.

Beheerder: de eerste persoon die in Immo-Connect een Organisatie heeft aangemaakt (bij voorkeur de zaakvoerder) of de persoon die later als Beheerder werd aangeduid. De Beheerder is bevoegd om Medewerkers aan een Organisatie toe te voegen en om het Mandatensysteem voor een Organisatie op te zetten en te beheren. Een Beheerder is altijd een Medewerker van de Organisatie.

Wallet: een door ORIS ontwikkelde en aangeboden elektronische betalingsmodule, waarmee bepaalde diensten of producten die via een ORIS-applicatie worden aangeboden betaald kunnen worden. Een Wallet is altijd gekoppeld aan een Organisatie. Elke Medewerker heeft toegang tot de Wallet en kan het saldo en de verrichtingen van de Organisatie raadplegen. Een Medewerker kan betalingen doen van zodra hij door de Beheerder het recht heeft gekregen om een ORIS-applicatie te gebruiken voor de Organisatie.2. VOORWERPDeze gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de gebruikers van Immo-Connect, inclusief het gebruik van de Wallet.

Voor elke ORIS-applicatie kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

ORIS kan – zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd zou zijn - de toegang tot Immo-Connect of tot een ORIS-applicatie blokkeren indien het gebruik ervan niet overeenstemt met het doel van de applicatie, bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of op enige wettelijke bepaling.

ORIS kan de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik wijzigen. De gebruiker van Immo-Connect zal in voorkomend geval verwittigd worden en uitgenodigd worden om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Gebruik van Immo-Connect impliceert in elk geval aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.3. REGISTRATIE EN IDENTIFICATIEElke persoon die gebruik wil maken van Immo-Connect, dient zich te registreren door een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken en dient zich daarbij te identificeren via zijn e-ID. ORIS-applicaties kunnen bij elke aanmelding eisen dat de gebruiker inlogt met zijn e-ID.

Na het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount, is het noodzakelijk ofwel zelf een Organisatie in Immo-Connect aan te maken (indien deze nog niet bestond) of zich door de Beheerder aan een bestaande Organisatie te laten toevoegen.4. ORGANISATIEBEHEER EN MANDATENSYSTEEMEen Beheerder bepaalt welke Medewerkers aan de Organisatie worden toegevoegd. Een Beheerder kan een Medewerker tevens verwijderen of blokkeren.

Via het Mandatensysteem kan een Beheerder bepalen welke rechten een Medewerker heeft binnen de Organisatie, met name:

ORIS wijst er op dat dit organisatiebeheer en Mandatensysteem onder de enkele verantwoordelijkheid van de Beheerder(s) van een Organisatie gebeurt en een strikte opvolging vergt, met indien nodig verwijdering door een Beheerder van eerder toegekende rechten aan een Medewerker/Beheerder.5. WALLETBepaalde diensten of producten die via een Oris-applicatie aangeboden worden zijn betalend. Betaling in een Oris-applicatie dient via de Wallet te gebeuren en kan enkel plaatsvinden als er voldoende saldo beschikbaar is op de Wallet. De prijs van deze diensten of producten wordt vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden en/of op de website van de desbetreffende Oris-applicaties.

De Wallet wordt bij voorkeur online opgeladen. Dit kan via VISA, Mastercard of Bancontact. Het minimumbedrag voor een online oplading is 50 EURO.
De Wallet kan tevens via overschrijving worden opgeladen. In dat geval dient rekening gehouden te worden met enkele dagen administratieve verwerking.
Per laadbeurt kan maximum een bedrag van 3000 EURO worden opgeladen.

Stortingen op de Wallet dienen altijd door een Organisatie te gebeuren.

Er is geen (maandelijkse) gebruikslimiet, noch op niveau van de Wallet, noch op niveau van de Medewerker.

De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat bedragen die gestort worden op de Wallet enkel kunnen gebruikt worden voor de betaling van diensten of producten in Oris-applicaties.

Een verzoek tot terugstorten kan aan bijkomende verificaties en voorwaarden onderhevig zijn en kan nooit betrekking hebben op een deel van het saldo. Voor het terugstorten van het saldo van de Wallet zal een administratieve kost van 50 € aangerekend worden.

ORIS houdt gedurende een periode van vijf jaar een registratie bij van de uitgevoerde betalingen via de Wallet.

Voor elke geslaagde betaling met de Wallet, zal een transactiebon worden aangemaakt. Verrichtingen omvatten zowel het opladen van de Wallet, als de aangekochte dienst of product. Daarnaast wordt voor de geleverde dienst of product, periodiek een factuur bezorgd aan de Organisatie.

De gebruiker van de Wallet verklaart zich akkoord met het principe dat indien een Oris-applicatie een systeem van vergoedingen ten voordele van de gebruikers van die Oris-applicatie voorziet, de uitbetaling hiervan via de Wallet gebeurt en dit via het zogenaamde “self-billing-systeem”. De op die wijze uitbetaalde vergoeding kan gebruikt worden voor betalingen met de Wallet.6. INTELLECTUELE EIGENDOMORIS is de exclusieve eigenaar van Immo-Connect en van de Wallet, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten hierop.

In het bijzonder worden Immo-Connect en de Wallet, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen in Immo-Connect en in de Wallet vervat, beschermd door de intellectuele rechten van ORIS. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De gebruiker van Immo-Connect en van de Wallet erkent uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten van ORIS en zal zich ervan onthouden inbreuken te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten. 7. PRIVACYHet verwerken van persoonsgegevens en gegevens van organisaties is inherent aan de functionaliteit van Immo-Connect.

Als verwerker van persoonsgegevens, leeft ORIS de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. Oris verbindt zich ertoe aangifte te doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens indien zij hiervoor verantwoordelijk is.

Het verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan de toestemming van de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Door de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden geeft de gebruiker van Immo-Connect toestemming tot het verwerken van de gegevens.

Het in Immo-Connect aangemaakte persoonlijke gebruikersaccount omvat (niet limitatief) het profiel, de gebruikersnaam, het wachtwoord, het e-mailadres, de koppeling met de eID-kaart en een koppeling met een of meerdere organisaties van diegene die deze account heeft aangemaakt.  Deze persoonsgegevens worden eveneens verwerkt ter uitvoering van de diensten die Oris levert ingevolge deze gebruiksvoorwaarden en het melden van beschikbare updates van de applicaties.   8. AANSPRAKELIJKHEIDORIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in Immo-Connect, in de Wallet of in Oris-applicaties. Storingen, onderbrekingen, of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

ORIS spant zich in om gemelde gebreken zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen. 

ORIS brengt periodiek updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de applicatie verbeteren. 

ORIS onderneemt al het mogelijke om de via Immo-Connect toegankelijke IT infrastructuur te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan computers of bijhorende software door het gebruik van Immo-Connect en de via Immo-Connect toegankelijke software kan niet op ORIS verhaald worden. ORIS is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar applicaties.

ORIS is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. ORIS wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de kopiename van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien van de hand. ORIS zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

ORIS is geenszins aansprakelijk voor:  

Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake.

De totale aansprakelijkheid van ORIS voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van 2.500€ (twee duizend vijfhonderd euro).

De aansprakelijkheid van ORIS voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van ORIS wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Onder ‘ directe schade’ wordt verstaan de bedragen die aan ORIS werden betaald voor de uitvoering van deze overeenkomst. Onder ‘ indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke vorm van gevolg-schade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten en/of personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz .     9. COOKIESORIS gebruikt cookies om haar websites, applicaties en e-mailprogramma's te beheren. Oris gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van de website te beheren, zoals type webbrowser van de gebruiker. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen, zoals voorkeurstaal, opslaan om de websiteweergave hierop af te stemmen.   10. TOEPASSELLIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKOnderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen waartoe zij aanleiding zouden kunnen geven vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.   11. ONDERSTEUNING EN HELPDESKORIS verleent elke werkdag (van maandag tot en met vrijdag) van 09:00u tot 12:30u en van 13:30u tot 17:00u assistentie per e-mail aan gebruikers van Immo-Connect via het emailadres support@immo-connect.be . Er is één week sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar en 1 week sluiting in de maand juli. Ook tijdens feest-, brug- en collectieve sluitingsdagen alsook tijdens de jaarlijkse vastgoedcongresdag is de helpdesk niet bereikbaar.   12. BETALINGSVOORWAARDENAlle facturen van ORIS zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens hetgeen hierboven bepaald werd inzake de diensten of producten die via de Wallet betaald worden in de Oris-applicaties. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 8% op het verschuldigde bedrag met zich brengen. Zij zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% op het saldo met een minimum van 25 EUR, per factuur.